รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010500338นายครองพิภพ มะวงศ์ษา
2585010501039นายอุกฤษฏ์ ตันเจริญ
3585010500999นางสาวสุพรรณษา ตุงคะศิริ
4585010500940นายอมฤต คุณธรรม
5585010500809นางสาววันชนก เสสญ
6585010500932นางสาวหิรัณยา มั่งมี
7585010500601นางสาวรัตนา ยิ้มอุบล
8585010500700นายสุมิตร บุญเพ็ง
9585010500379นางสาวณิชกานต์ ไทรทอง
10585010500965นายโอภาภูมิ ทองวิเศษ
11585010500510นางสาวแพรวาวัลย์ โคมชัย
12585010500130นางสาวณัชชา ผ่องแผ้ว
13585010500825นางสาวนัตถ์นภัทร์ ซุยใจทัศน์
14585010500783นายเอมวรา ทัดมาลี
15585010500569นางสาวมยุรา บรรติวรทัย
16585010500072นายชลวัฒน์ จันทรมาตย์
17585010500163นางสาวธัญญพัทธ์ นันทวัฒน์ภากรณ์
18585010500122นางสาวณภัทรศรัณากร รุ่งรัตน์
19585010500114นางสาวฐิฑาพร วิบูลย์ชัยเดช
20585010500049นางสาวกาญจนา เจริญขึ้น
21585010500460นางสาวณัฏฐณิชา กลิ่นประทุม
22585010500411นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งไพร
23585010500015นางสาวกวิสรา ชอบสูงเนิน
24585010500395นางสาวธัญยกรณ์ สุรชัยธนวัฒน์
25585010500247นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีวิลัย
26585010500304นางสาวกนกวรรณ มะโนเบ้า
27585010500858นางสาวพรรณรายณ์ โซวเซ็ง
28585010500205นายนัสพร เอี่ยมสะอาด
29585010500502นางสาวพรประภา วรวัฒน์