รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051417020นางสาววิภา สืบวงค์
2566051417053นายจิตติ กรินทร์
3566051417129นายพลกฤษณ์ ม่วงประเสริฐ
4566051417152นางสาวอรวรรณ รีอุมา
5566051417160นางสาวญาณี อินทรลักษณ์
6566051417178นางสาวอุไรวรรณ กันหนู
7555051400441นางสาวบงกชกร โพธิ์แสงดา
8555051400649นางสาววราภรณ์ ลาภะ
9555051400664นางสาววิภาวี ผลจันทร์งาม
10555051400813นางสาวสุภาพร ผลยาม
11555051400821นางสาวพรนภา สนเทศ
12555051400979นายอมรชัย เลาหไทยมงคล
13555051401183นายศิริชัย นันทศักดิ์พรชัย
14566051400026นายจีรศักดิ์ จันทร์เดช
15566051400265นางสาวทิพญาย์ ห้วยหงษ์ทอง
16566051400273นางสาวนิศากานต์ อิ่มกลับ
17566051400323นางสาวพรธีรา นามนิ
18566051400315นางสาวปัทมาภรณ์ โกศลจิตร์
19566051400224นางสาวจารุภัทร ยังแหยม
20566051400208นายเขมทัศน์ รักษามาตย์
21566051400075นายนัฐกานต์ นามสมุทร
22566051400059นายธนกร ชัยวรรณ์
23555051400029นางสาวกรรณิการ์ ปล้องฉิม
24555051400060นางสาวจิตรลดา นนทะไสย์
25555051400144นายธนพล ปิยะนพชัย
26555051400268นางสาวพรพิมล กรวยกระโทก
27555051400292นายจรูญ พุทธยง
28555051400300นายณัฐพล พิบูลย์สวัสดิ์
29555051400334นายกิตติกุล ยุทธนา
30555051400391นายดนัย วินิจสร
31555051401126นางสาวนาเดีย หวังประโยชน์
32555051401209นายหลักชัย บึงโบก
33555051401191นายศุภกร สิทธิสงวนศักดิ์
34555051401159นางสาวอัจฉราภรณ์ วงกลม
35555051401043นางสาววรรณธนา มุสิแดง
36555051401001นางสาวอัญธิกา หวังพิทักษ์
37555051400995นางสาวอรวรรณ แก่นทอง
38555051400961นางสาวสิริญา น้อยสุขะ
39555051400912นายศรัณย์ พงษ์เสวลักษณ์
40555051400896นายวรวาณิชย์ วงศ์ชัย
41555051400888นางสาวรุ่งทิวา ขำดวง
42555051400854นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร
43555051400839นางสาวพรนิภา สีมา
44555051400763นางสาวอรพินท์ กุลไพศาล
45555051400755นางสาวอภิรดา ชาตินัด
46555051400722นางสาวสุพรรษา วงศ์ษา
47555051400698นางสาวศศิธร ฉุนกระโทก
48555051400631นางสาววรางคณา โรจจวัฒน์
49555051400607นางสาวลภัสรดา หัสดิน
50555051400516นางสาวพีรยา จิตรภิรมย์
51566051400778นางสาวสุรินทร ทองมอญ
52566051400836นางสาวจันทิมา พินยนต์
53566051400604นายสุวรรณ ทองคำ
54566051400588นางสาวสุนิสา มินยีวัง
55556051411453นางสาวณัฐธยาน์ ปิ่นนิล
56576051410420นางสาววรรณภรณ์ แนวพระยา
57576051410412นางสาวจิรวรรณ ศรีโยธี
58566051410025นางสาววารุณี ทิฆะพันธ์
59566051410744นางสาววิภาลัย ลองทอง
60566051410611นางสาวจิดานันท์ หลำผาสุข
61566051410595นางสาวสุวิมล เวนิชวรกุล
62566051410587นางสาวสุชาดา มาธรรม
63566051410520นางสาวจุฑามาส วุฒิ
64545051400962นางสาวพิมผกา สารบุญเรือง
65566051417012นางสาวอัจฉรา ยี่คิ้ว
66566051417046นางฐานิดา เตชะทองสิงห์
67566051417079นางสาวปฏิมาพร คำหอม
68566051417137นางสาวประภาพร พิศเพ็ง
69566051417145นางสาวณัฐณิชา ลัทธิศรี
70566051417194นางสาวดวงหทัย ติณะมาศ
71566051417202นางสาวชุติมา บำเพ็ญผล
72555051400128นางสาวโชติมณี งามขำ
73555051400185นางสาวนิตยา สินศิริ
74555051500034นายกิตติเทพ สุนันท์กิ่งเพชร
75555051500620นางสาวอภิรดี บำรุงโลก
76555051400177นางสาวน้ำฝน นามเสาร์
77555051500521นางสาวนิสา คงเพ็ชรขาว
78555051400037นางสาวกวินนา เพ็ญกุล
79555051400169นางสาวนันท์นภัส แสงรัตน์
80555051400078นางสาวณภาส์ณัฐ พลอยสีอุไร
81555051500604นางสาวสสิธร มีชัย
82555051400946นายศิวพันธ์ สิมมะวงศ์
83555051500224นางสาวจิตรา สาทำโล
84555051500281นายชวลิต จิรากรตระกูล
85555051500331นายธนกร แก้วสิรินิมิต
86555051500364นางสาวนิภาพร สีมา
87555051500646นางสาวอัญชิสา จันทร์งาม
88555051400318นางสาวปวริศา นุ้ยชวดี
89555051500356นางสาวนภาพร จิตรเชิดชู
90555051400367นางสาวชลทิชา ชมลิ้ม
91555051500786นางสาวสิตานัน สรอนุกูล
92555051500257นางสาวจีรวรรณ พิมพา
93555051400466นายปริญญา ปานมา
94555051500380นางสาวนุชนารี ชารีมุ้ย
95555051500265นางสาวชฎาพร จันทร์คง
96555051500323นางสาวดวงใจ ยอดเอื้อ
97555051500422นางสาวพลอย สุทธเรือง
98555051500711นายรัชกฤช กฤตยาเกษมโชค
99555051500778นายสรพล คุณากรพิบูลย์
100555051500810นายเสฏฐวุฒิ บุริมจิตต์
101555051500349นางสาวธนัสถา ธงชัย
102555051400482นางสาวพรนภา เนกขัมพิทักษ์
103555051500166นางสาวกตัญญู เทียรมงคล
104555051401084นางสาวนันทนา สีดา
105555051500414นางสาวพรสุดา บุญทวี
106555051500299นางสาวชัญญานุช เอี่ยมกั๊ก
107555051401035นางสาวภัชราภา ประยูรวิกรัย
108555051500893นางสาวปริชญา แสงทอง
109555051500851นายวราวุธ กอบแก้ว
110555051501057นายจาตุรนต์ บัวเฟื่อง
111555051401050นายวรา วงศ์โชควัฒนา
112555051500471นางสาวกมลวรรณ ยุ่นเพ็ญ
113555051500901นางสาวผกามาส จริยภูมิ
114555051500992นางสาวษาณดา ดีเดิน
115555051501008นางสาวสิตาพรรณ เรืองแก้ว
116555051500398นางสาวบุษกร วิจิตรสาธุวัตร
117555051401100นายตระการ สมานสิน
118555051401068นางสาวชนิตสิรี โอโน
119555051500844นางสาวอารดา เต็มปวีณธรรม
120555051501065นางสาวชลธิชาต์ เลียวกายะสุวรรณ
121555051500836นายอาณัติ ใจประเสริฐ
122555051500232นางสาวจินตนา ปลื้มชัย
123555051400458นายบดินทร์ บุญธรรม
124555051401092นางสาวพรชนก บุตรศรี
125555051501115นางสาวชนาธิป ทองสมบูรณ์
126555051500497นางสาวกันต์กนิษฐ์ คูหาสันติสุข
127555051401167นายภาณุวัฒน์ สุทิฐธรรมกุล
128555051500505นางสาวกัลธิดา วันนา
129555051500935นางสาวรักษ์สุดา เหมกุล
130555051500943นางสาวลูกไม้ แตงวิเชียร
131555051501081นางสาวณฐมน อยู่เย็น
132555051500968นางสาววิภารัตน์ ศรีสุวรรณ
133555051500927นายภาสกร เจียรกิตติวงศ์
134555051501099นางสาวเทพวารี พรหมประดิษฐ์
135555051500463นางสาวกนกอร สาระพันธุ์
136555051500489นายกัญจน์ บูรณะชาคร
137555051401233นางสาวกัญติมา หาดเพชร
138555051500950นางสาววิจิตราพรรณ กมลลาภวรกุล
139555051500984นางสาวศิวพร สุขวิชัยมณี
140556051411065นายโชคดี นกทอง
141555051501016นายอนุวัฒน์ แตงทอง
142555051401258นายณพวีร์ วินัยประสิทธิ์
143566051400182นางสาวกิ่งกาญจน์ สีแป้น
144566051400794นางสาวสุพิชญา ขวัญหอม
145566051400729นางสาวศิริพร รามัญ
146555051501123นางสาวรัชนก มุ่งเกี่ยวกลาง
147566051417103นางสาวอนันทิตา พวงมาลี
148566051417186นางสาวถริดา เหลืองอรุณอุทัย
149566051417285นายชัยวิทย์ นฤมลนภาลัย
150555051401308นางสาวสุวนันท์ จันทะบาล
151566051417210นายพชร ด้วงพรม
152566051417111นางสาวสุทธาพร คัดทะจันทร์
153555051401357นางสาวพัชรินทร์ พัฒจันทร์กุล
154555051401290นางสาวนันท์นภัส กองหล้า
155566051400919นางสาวเบญจวรรณ สมมณีย์
156555051400110นางสาวชลิตา เรืองสา
157555051500596นายศิวะพร ทัดรอง
158555051400094นางสาวชฎาพร เกษมมัสสุ
159555051500455นายอาทิตย์ แตงภู่
160566051400745นางสาวสาวิณีย์ ผันอากาศ
161566051417087นายอัศม์เดช พันธ์ขาว
162566051400885นางสาวกมลพรรณ จั่นบำรุง
163566051400893นางสาววราภรณ์ คำเผือ
164555051501131นางสาวพรกมล ด้วงทิพย์
165566051417244นายธนบดี บุญลอย
166555051401324นางสาวดลนภา หลาแก้ว
167555051401399นางสาวสุภาวดี อินศรี