รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576051410511นางสาวสร้อยสุดา คำขาว
2565051400382นางสาวรัตนา หงษ์ทอง
3566051410629นางสาวจินตนา กองสำลี
4576051411014นางสาวภาวดี ธัณรัฒม์สกุล
5555051401316นายณัฐพล เพ็ญพิทักษ์
6576051410073นางสาวรัชกร กองผา
7576051410099นางสาวเรืองทิพย์ บุญเติม
8576051410164นางสาวสุภาพรรณ จันทร์คง
9576051410180นางสาวอรอุมา ตาสำโรง
10576051410214นางสาวจันทร์เพ็ญ สารสนอง
11576051410222นายประสพโชค ไกรศิริ
12576051410255นางสาวชฎาภรณ์ สวัสดิสุข
13576051410263นางสาวอัญธิชา งอนจำปา
14576051410271นางสาวรจเลข คำศิริ
15576051410305นางสาววรัมพร แตงอ่อน
16576051410370นางอรัญญา สมศรี
17576051410529นางสาวศิริพร ภู่นุชสาริกา
18576051400702นางสาวปัทมา พันเพ็ชร
19565051400465นายจิรพันธุ์ ข่ายกระโทก
20565051400366นางสาวธีราพร พิยากุล
21566051411361นางสาวพัชรพร นิ่มเนียม
22576051410032นายนราธิป ทรงศิริ
23576051410065นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่เตีย
24566051410603นางสาวกุลธิดา งอนจำปา
25555051401381นางสาวนิธิภรณ์ เหลาผา
26565051401331นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์หล้า
27565051400457นางสาวจันจิรา มูลทรัพย์
28565051400085นางสาวจิราพร สาแช
29576051410560นางสาวศิริพร อันทฤทธิ์
30576051410610นางสาวจำปา พหลทัพ
31576051410545นางสาวขนิษฐา เจริญสุข
32576051400108นางสาวพนัสดา เทพช่วย
33576051400124นางสาวพัณธิญา เติมใจวิวัฒน์
34576051400157นางสาวธนัชญา ภูทองเทียม
35586051415014นางสาวขวัญชนก ดุษฎี
36586051415022นายโชคชัย อุ่นใจ
37565051400374นางสาวบุษกร ชัชกุล
38565051400028นางสาวกรรณิกา รอดทับทิม
39565051401315นายกิตติภพ อินทรโฉม
40565051401141นายธนเศรษฐ์ เลิศปรีชาสกุล
41565051401380นางสาวปิยะธิดา แก่นจันทร์
42565051401323นายน้ำหนาว พุ่มคนสิน
43565051400440นายคามิน หวังวิวัฒน์สิน
44565051400283นางสาวนิจวรรณ แก้วสามสี
45565051401216นายปารเมศ เบ็ญจเรย์
46576051410404นางสาวมุจลินทร์ ศิริขันธ์
47576051410446นางสาวจารุวรรณ ไชยเชษฐ์
48576051410552นางสาวนันท์นลิน นกเขา
49566051411502นางสาวบุษยา เลิศชัยสหกุล
50565051410027นางสาวจุติพร โฮนอก
51565051410100นายพรพจน์ สวยลึก
52565051410142นางสาวมนทิชา พึ่งพา
53565051410175นางสาววรัญญา แก้วมหานิล
54565051410241นายสิทธิชัย กาญจนสำราญวงศ์
55565051410290นางสาวอภิญญา แหลมมะเกลือ
56565051410316นายโอภาส คำเคน
57565051410332นางสาวพิมพ์ผกา แดงสันเทียะ
58565051410407นางสาวมาริสา หาญสงคราม
59565051410522นายชวลิต เหลืองวิไล
60576051400546นางสาวศญามล ศรีกุล
61565051400531นางสาวปวีณา หมั่นบรรจง
62565051400614นางสาววรรณวิศา ชูวงษ์
63565051400630นางสาววราภรณ์ ดอกแก้ว
64565051400648นางสาววัลวิภา ราชณุวงษ์
65565051400671นางสาวศศิกานต์ สุวรรณสำริด
66565051400754นางสาวสุนิสา ร่มกลาง
67565051400762นางสาวสุมิตรา จิระโสภกุล
68565051400796นางสาวหยกวดี ทวีชีพ
69565051400820นางสาวอลินพิชา หาระบุตร
70565051400838นางสาวอุรัสยา ยอดบ่อพลับ
71565051400887นายอธิพัชร์ มหาอริยทวีสิน
72565051400895นางสาวปิยธิดา ตรีกุล
73565051400911นางสาวพรวิสา โสมะภีร์
74565051400960นางสาวรัตติยา โพธิ์ศรีทอง
75565051401026นางสาวสลญา ช่างทอง
76565051401091นางสาวอินทิรา พรหมมา
77565051401257นายณภัทร นราวุฒิกร
78565051401273นางสาวน้ำทิพย์ เจียงเจริญตระกูล
79565051401455นางสาวเปรมยุดา ทัตสอย
80565051500041นางสาวกุลวรินทร์ สินโท
81565051500074นางสาวแคทลียา ทุมอนันต์
82565051500108นางสาวชลธิชา จิติวงศ์
83565051500116นางสาวฐิติพร ภู่กฤษณา
84565051500165นางสาวธิดามาศ เหลือคณาศุภร
85565051500173นางสาวนภาภรณ์ จอมคำสิงห์
86565051500181นางสาวนรมน กรดแก้ว
87565051500207นางสาวปิยะพร จันทร์เชื้อ
88565051500249นางสาวภัทราภรณ์ พุ่มประพันธ์
89565051500298นางสาวกนกพร จันทร์แก้ว
90565051500306นางสาวกมลพร เปี่ยมทองคำ
91565051500322นางสาวกัลยา ใจทอง
92565051500348นางสาวเกสรา เพียรกล้า
93565051500405นายชัยยุทธ เก่งสาริการ
94565051500546นางสาววนิดา ทิมจันทร์
95565051500553นางสาววรางรัตน์ ไพบูลย์กุลกร
96565051500603นางสาวศิราภรณ์ ธานี
97565051500629นางสาวศุภนิดา กันภัย
98565051500686นางสาวสุธาสินี กาญจนเสน่ห์
99565051500777นางสาวอัมพวา แจ่มใส
100565051500868นางสาวยุภาวดี ไชยบูรณ์
101565051500876นางสาวเยาวลักษณ์ สินลาลับ
102565051500884นางสาวรัชนีกร ช้อนแก้ว
103565051500892นางสาววนิดา โพธิวราพรรณ
104565051500900นางสาววาสนา แซ่แต้
105565051500918นางสาววิพาวรรณ สีคำเม
106565051500942นางสาวสโรชา ไชโย
107565051500991นางสาวสุพรรณี ทรัพย์บางยาง
108565051501015นางสาวหทัยชนก ตั้งคำ
109565051501031นางสาวอรพรรณ แมนเมือง
110565051501049นางสาวอารีวรรณ คงสมนวน
111565051501064นางสาวนิตยา แซ่เจ็ง
112565051501080นางสาวเบญจพร พรหมวิหาร
113565051501098นางสาวประภาพร พักตร์ดวงจันทร์
114565051501148นางสาวหยาดพิรุณ ทองวารี
115565051501163นางสาวปิยนุช แซ่เจี่ย
116565051501189นางสาวพรกนก สุวรรณชาศรี
117565051501197นางสาวปาริฉัตร ประดุจชนม์
118565051501213นางสาวปวีณา โควาวิเศษสุต
119565051501247นางสาวจุฑามาศ เบญจศีลรักษ์
120565051501254นางสาวนาฏวลี แซ่จอง
121565051501270นางสาวนภัสสร สาสะกุล
122565051501296นางสาวสาวิณี ว่องไว
123558051410022นางสาวชนาภัทร เชยสุข
124565051400846นางสาวรัตมณี ชื่นศิริเวช
125566051410561นางสาววาริณี ศรีวะรมย์
126576051410040นางสาวนฤมล ท้วมทอง
127576051410115นางสาววิภาดา เจริญไชย
128576051410057นางสาวเปรมฤดี กองศิลา
129555051401373นางสาวสุธัญญา พลเจริญ
130576051410636นางสาวผกามาศ กุมผัน
131576051410669นางสาวฝากฝัน คงอิ่ม
132576051410693นางสาวชลธิชา แจ้งกระจ่าง
133555051500406นายปุณยรัตน์ หลุนประยูร
134565051400218นายธนกร ทองเสาว์
135565051400739นางสาวสุจิตรา กองแก้ว
136565051400945นางสาวมณฑิรา เบ้าอู๋
137565051500397นางสาวเมย์ลภัส เพชรจินดาพันธ์
138565051410340นางสาวสุวนันท์ ประนามตรังค์