รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010200876นางสาวทิพวรรณ หิติ
2545010200834นางสาววรภรณ์ ปุเรตัง
3545010201972นายปัฐวี ศรีอุดร
4545010201790นายณัฐวุฒิ หวังตระกูลศิริ
5545010200222นางสาวเกวารินทร์ ยุวะพุกกะ
6545010200156นางสาวธัญญา สร้อยมาศ
7545010200529นางสาวปาริษา สุวรรณใจ
8545010200818นายเรวัติ เทศทอง
9555010201401นางสาวสิริพร ครุฑชูชื่น
10555010200122นางสาวขวัญชนก สวัสดิ์พิบูลย์
11555010201278นางสาววาสนา เสรีไพบูลย์ทรัพย์
12555010200577นายบพิตร อานามนารถ
13555010200601นางสาวนิพพันติ กันคำ
14555010200676นางสาวพรรณปพร หาดอ่อน
15555010201138นางสาวภัทรวรินทร์ มะณีศรี
16555010201294นางสาววิลาวัณย์ ช้างอยู่
17555010201542นางสาวอภิญญา แจ้งตรง
18555010200270นางสาวชุติมา ประสาทชัย
19555010200452นางสาวธัญญลักษณ์ อ่ำอ่อน
20555010200460นางสาวธิติญา มณีอินทร์
21555010200700นางสาวชลธิชา บุรีภักดี
22555010201690นางสาววรกาญจน์ วงค์ตระบุตร
23555010200213นางสาวจุฑามาศ ปิ่นแก้ว
24555010201112นางสาวภัทรฉัตร มาศไพจิตร์
25555010200320นางสาวณัชกานต์ แซ่เจิ้ง
26555010200254นางสาวชนินาถ โฝงสูงเนิน
27555010200528นายนวพล วินิจกุล
28555010201500นางสาวสุวิษา เริ่มยินดี
29555010201633นางสาวอัณศยา แก้วกลัด
30555010201286นางสาววิภาวรรณ์ ชินบาล
31555010201732นายสุริยา ไชยสุวรรณวงศ์
32555010200304นางสาวฐิติมา วิสาขชัย
33555010200130นางสาวจตุพร วุฑฒวิภาต
34555010201443นางสาวสุชาดา รอดกันภัย
35555010200734นายธิติ รัตนรักษาสัตย์
36555010201252นางสาววราพร ภูนิสัย
37555010201310นางสาวศวิตา เมฆพงศ์ธร
38555010201518นางสาวหยกมณี แซ่จู
39555010200296นายญาณเดช ซ่อนกลิ่น
40555010200429นางสาวทิพยา แฝงด่านกลาง
41555010200288นางสาวโชติกา วงศ์ภักดี
42555010200692นางสาวฉัตรกนก ไกรรัตน์
43555010200171นางสาวจินตนา อดทน
44555010200221นางสาวจุฑามาศ ศรีเมือง
45555010201716นางสาวศิริพร เหรียญมณี
46555010201120นางสาวภัทรภร คำโสภา
47555010201591นางสาวอลิสา วัฒนกวี
48555010200338นางสาวธนัฏฐา ผ่องสำอางค์
49555010201344นางสาวศิริรัตน์ อนงค์
50555010200726นางสาวนงลักษ์ ชัยประกายวรรณ์
51555010200346นายณัชฐพงษ์ พานะเวทย์
52555010200551นางสาวนิภาพร อาจสิงห์
53555010201419นางสาวสุกัญญา ผลบุญ
54555010200650นางสาวพรประภา คัมภีรทัศน์
55555010200098นางสาวกิตติยา ผิวเผือก
56555010201708นางสาววิจิตรา สาระษี
57555010201435นางสาวสุจิตรา เพิ่มพูล
58555010200759นางสาวกิตติกา บุระวัฒน์
59555010201336นางสาวศิริธร ก่อศิลป์
60555010200775นางสาวขวัญเรือน เนตรสุขใส
61555010200882นางสาวณิชานุช ปรัชญาพงศ์พันธุ์
62555010200890นางสาวดรุณทิพ ฮ้อศิริมานนท์
63555010201740นายธนกร เงินศรีสุข
64555010201799นางสาวกัญญาณัฐ ตันเจริญ
65555010201922นางสาวศิริโสภา ชมชื่น
66555010200791นางสาวจันจิรา สุขรมย์
67555010201773นางสาวนรี ศิริรัตน์
68555010201757นางสาวธัญมาศ สุขเอี่ยมเจริญ
69555010201872นางสาววนิดา บัวทิพย์
70555010201849นางสาวมินญา พุทธโกสัย
71555010201955นางสาวสุทธิดา แย้มนวล
72555010201831นางสาวมาลัย ดวงบุปผา
73555010200833นางสาวชนกสุดา รี่นกลิ่น
74555010200809นางสาวจิดาภา เกษมณี
75555010201906นางสาววริศรา ชูมะณี
76555010201781นางสาวนวรัตน์ ช้อยหิรัญ
77555010201765นายธีรยุทธ์ มงคลวัฒนลีลา
78555010200841นางสาวชนันท์ภัทร์ เลี้ยงมั่นคง
79555010200742นางสาวกวิสรา มากุล
80555010201898นางสาววราภรณ์ ภูบุญศรี
81555010201997นายวสวัตติ์ เนตรน้อย
82555010200817นางสาวจิตวดี กล่อมพรม
83555010201989นางสาวอัจฉราวรรณ ทองคุณ
84555010202011นางสาวชมพูนุช สะยอวรรณ
85545010201915นางสาวศุภนุช จรัสแสงมงคล