รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010200848นางสาวสุพัตรา วงษ์ราช
2585010200970นายวิษณุ เตมีย์
3585010201010นางสาวอโนชา ศรีกลัด
4565010201855นางสาวชลิตา อินทร์ประจักษ์
5585010200921นางสาวบุษยา คำแก้ว
6585010200236นางสาวณัฐพร ไชยชนะ
7585010201119นายภาสวุฒิ อึงสวัสดิ์
8585010200384นางสาวปภัสรา อุดมโชคธำรง
9585010200210นางสาวณัฐนิชา แก้วทรัพย์ศักดิ์
10585010200632นางสาววรรณกานต์ โพธิ์ศรีวังชัย
11585010200798นางสาวสิริรัตน์ รอดเสงี่ยม
12585010201002นางสาวสุมานา สัตย์สุขยิ่ง
13585010200954นางสาววริยา พจน์วิจิตร
14585010200558นางสาวพิสิฎฐา พจนสิทธิ์
15585010200368นางสาวนิศาชล บุญหล้า
16585010200905นางสาวอุษณีย์กร สกุลฤทธิ์วรรณ
17585010200681นางสาวศรัญญา เทียมคง
18585010200087นายกิตติชัย บุญชื่น
19585010200046นายกฤษณพงศ์ เรืองสินวัฒนา
20585010200517นางสาวปาวีณา กาละพัฒน์
21585010200509นายทัศนัย นวลโพธิ์
22585010200756นายสมเกียรติ จันทร์วศิน
23585010201101นางสาวปัณฑารีย์ อุดมพฤกษา
24585010200038นางสาวกรกนก ทิมรอด
25585010200186นางสาวณัฏฐา ทองผาง
26585010200624นายฤทธิพร เกตุระหงษ์
27585010200285นางสาวธัญญริญญ์ วัฒนาหิรัญพงษ์
28585010200335นางสาวน้ำทิพย์ บุญแช่ม
29585010200012นางสาวกมลชนก ชนะภัทรสิริ
30585010200822นางสาวสุนันทา สุดกลับ
31585010200566นางสาวภนิดา กาญจนาภา
32585010200582นางสาวภาวิณี คุ้มตรีทอง
33585010200590นายภูรินทร์ ทองเปลว
34585010200160นางสาวช่อผกา แช่มบัณฑิตย์
35585010201135นายรัตนชาติ สาระคุณ
36585010200459นางสาวกรรณิกา วารีศรี
37585010200830นางสาวสุนิษา กามลคร
38585010200426นางสาวขวัญฤทัย จันทรังษี
39585010201036นางสาวอารีย์ พงษ์แฉล้ม
40585010200889นางสาวอริศรา พรมจำปา
41585010201044นายธิษณะ งามกิจเจริญลาภ
42585010200749นายศุภกร ตปนียะโชค
43585010200343นางสาวนิภาพรรณ ขันทอง
44585010200244นางสาวณิชากร ชัยสิริวงศ์สว่าง
45585010200962นายจักรพงศ์ สกุลวรัฎฐายี
46585010200871นางสาวอภิญญา อุไรโคตร
47585010201077นางสาวนิชฌาภรณ์ จอมสูงเนิน
48585010200442นายทัศไนย กองกรวดกลาง
49585010200145นางสาวจิตรตา บุญโต
50585010201051นายนราเศรษฐ์ อภิวัฒิจุฑานนท์
51575010200849นางสาวสุธาธิณี สาระวงศ์
52585010200400นางสาวปรมาภรณ์ มหาราช
53585010200673นางสาววิลาสินี สายทอง
54585010200608นายมาวิน ทรัพย์ไทรงาม
55585010201093นางสาวปภัสรา สายสิน