รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051301161นายอภิชน นันทศีล
2535051300676นางสาวทัศนีย์ พุ่มมะระ
3566051311181นางสาวอักษราภัค แซงวงษ์
4556051310101นางสาวรัตติยา มงคลศิริ
5566051310522นางสาวจิรภัทร์ จันวงเดือน
6545051301780นางสาวสุทธสุดา สร้อยธรรมา
7545051301830นางสาวอาริยา สนธิกรณ์
8555051300534นายเทวัญ นวลเกื้อ
9555051300567นางสาวธมลวรรณ พลทุ้ย
10555051301151นางสาวรุจิกาญจน์ เพ็งนารีย์
11555051300575นางสาวธัญลักษณ์ สายวงค์
12555051301573นางสาวศิริพร นฤภัย
13555051301201นางสาวสิริลักษณ์ ไหวไว
14555051301680นางสาวสุปียา ศรีชุติยโสภณ
15555051300526นางสาวทวินันท์ คงมั่น
16555051300153นางสาวชิดชนก วิเศษศักดิ์
17555051301037นางสาวพิชญาณี เสนลิ้น
18555051301672นางสาวอิสราภรณ์ สายกระสุน
19555051301698นายสุพัฒน์ อู่อรุณ
20555051301532นางสาววิไลรัตน์ หยู่เถาว์
21555051300070นางสาวแคทลียา บุญธูป
22555051301516นางสาววิยะดา ชาวงษ์
23555051301540นางสาวศรัญญา ชิณกะธรรม
24555051300666นางสาวปัทมาภรณ์ ศรโชติ
25555051301011นางสาวพรรณพัชรา ชนัฐชัยเจริญ
26556051310564นางสาวสุชิรา เพ็ญเภา
27555051300138นางสาวชนัญชิดา กั้นห้องกลาง
28555051300542นายธนวีร์ ธีระมิตร
29555051300047นางสาวกิตติยา ผุดผ่อง
30555051300963นางสาวปิยะธิดา ประทุมศาลา
31555051300765นางสาวนิสาชล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์
32555051300757นางสาวนิโลบล รองทอง
33555051301722นางสาวศศิกร พลดารา
34556051310333นางสาววลีภรณ์ แซ่ตั้ง
35555051300286นางสาวทิพย์สุคนธ์ คงจินดา
36555051300732นางสาวนิตยา คำแดง
37555051300245นางสาวชญานี โท้เป๋า
38555051300716นางสาวนนทพร ศรีจันทรา
39555051301227นางสาวรพีพร มรรคผล
40555051301250นางสาววัชโรทัย ทรัพย์สกุล
41555051301755นายอานนท์ ทองเพ็ง
42555051301839นางสาวสุตรา วิหาระ
43555051300344นางสาวกมลพรรณ อยู่เย็น
44555051300815นางสาวณัฐชนันท์พร โพธิ์ทอง
45555051300849นายทรงภพ พันธุ์สว่าง
46555051300864นางสาวทิพวัลย์ พูลสวัสดิ์
47555051300955นางสาวปวิตรา ไกรอาบ
48555051301300นางสาวมาริสา สรเจริญ
49555051301334นางสาววรรณธนีย์ แซ่จิว
50555051301821นางสาวสิริรัตน์ น้ำทิพย์
51555051300484นางสาวฐิติยาภรณ์ เนื้อนิ่มถาวร
52555051301813นางสาวสิริพร ผันสำลี
53555051301359นางสาววลังคณา หาญเจริญถาวร
54555051301409นางสาวศศิธร แสงเนตร
55555051300989นายพีรสรณ์ ศรีสุวัจรีย์
56555051301847นางสาวสุนิสา แซ่เหมา
57555051301276นางสาวเพ็ญพิชา รอดเฉย
58555051300468นางสาวญาณิศา ณ บางช้าง
59555051300419นายฉัตรชัย ละมาตร
60555051300427นางสาวฉันท์สินี รอดเนียม
61555051301292นางสาวมาริษา อุดมอารยะ
62555051300351นางสาวกมลรัตน์ ไชยรัตนตรัย
63555051301342นางสาววรากาญจน์ ปรีดานนท์
64555051301367นางสาววันวิสา มะโนรัตน์
65555051300435นายชนัชญ์พงศ์ ทองเฟื่อง
66555051301003นางสาวนริศรา อรุณนัฎ
67555051301417นางสาวพัศภัสสรณ์ สิริทองสาคร
68555051301854นางสาวโสรยา คำพันธ์
69555051301771นางสาวศิริพร คำโสภา
70555051301797นางสาวสรญา แซ่อึ้ง
71555051302035นางสาวกวิสรา พิพัฒน์ไพสิฐ
72555051301458นายวชิรวิทย์ ศรีหมอก
73555051301508นางสาววิจิตรา เนื่องวัง
74555051302068นางสาวนันทิชา พ้นพูล
75555051302084นางสาวปนัดดา น้อยประทุม
76555051302134นางสาวผกาทิพย์ โพธิ์ลังกา
77555051302233นางสาวจันทร์จิรา แก้วบำรุง
78555051302126นายปัญญดา แซ่อั้ง
79555051302159นางสาวพรสุภิญญ์ จันทร์สมบูรณ์
80555051301912นางสาวศุภิสรา ปานแก้ว
81555051302027นางสาวศรัณดา ดาราฉาย
82555051302225นางสาวกุลภัสสรณ์ นวกานต์ตระกูล
83555051301938นางสาวสุดา โฆษิตจินดา
84555051301425นายพีรพล คำลือ
85555051302266นายชัยวัฒน์ หาญชเล
86555051302076นางสาวนิศารัตน์ ธาระทรัพย์
87555051301995นางสาวอัชฌา โภคพูล
88555051302092นางสาวปนัสยา ภักตร์เปี่ยม
89555051302100นางสาวปรันฐณี แจ้งคล้าย
90555051302241นางสาวชรินทร์ทิพย์ เสียงอ่อน
91555051302290นางสาวสายบัว พิชัยช่วง
92566051310852นางสาวฐิติมา วงศ์มณี
93566051310035นางสาวอัมไพร ปู่พันธ์
94566051310704นางสาววรรณา ปั้นป๊อก
95566051310613นางสาวปัทมาภรณ์ สมดี
96566051310985นางสาวศศิมาภรณ์ สะตะ
97566051310118นายธนวัฒน์ ไทยสามเสน
98555051302001นางสาวอัญชลิกา เกื้อกูล
99566051310266นางสาวสายฝน จันทร์ศรี
100566051311058นางสาวชัญญานุช มาลัยทอง
101555051301649นางสาวโสมสุภา พึ่งสาย
102566051310993นางสาวสุชานรี บุตรโยจันโท
103546051317347นางสาวอรดา เติมภักดี
104555051301110นางสาวรังสิมา อุดมเศรษฐ
105555051300013นางสาวกนกวรรณ สร้อยทอง
106555051300195นางสาวจุฑามาศ ชูมณี
107556051310929นางสาวสุพัตรา ดาวทอง
108555051300369นางสาวกรรณิกา จิรสถาปนานนท์
109555051301904นายเอนกพล บุ๊สมัน
110555051301805นางสาวสริญญา เขินกลาง
111555051300906นางสาวนัดตญา ดาประโคน
112555051302191นางสาวกัลยรักษ์ เขียวสอาด
113555051301920นางสาวศุราลักษณ์ ศรีมาปัน
114555051302258นางสาวชวิภา อนุสรณ์ชัย
115566051300374นางสาวอรอนงค์ แสงอรุณ
116566051310746นางสาวสมฤทัย วุฒินันท์สันติกุล
117566051310662นางสาวแพรวภัทร์ชา แสงศรี
118566051310811นางสาวกีรติ คชวงศ์
119566051310886นางสาวทิพยวรรณ ชูกรณ์
120555051302308นางสาวนันทพร ชัยฤกษ์
121566051311041นางสาวอนงค์วดี สุวรรณศรี
122566051300507นางสาวนิตยา ใจเที่ยง
123566051311017นางสาวสุพัตรา บุญสัม
124576051300027นางสาวกนกวรรณ สิทธิโชค
125576051300043นางสาวณัฐริกา สัมพันธ์เจริญกุล
126576051300092นางสาวนันท์นภัส ปุ่มเพ็ชร
127576051310034นางสาวจันทจร อุปพงษ์
128576051310075นางสาวจิราภรณ์ ธีระมงคลชัย
129576051310182นางสาวนวนิตย์ เกลื่อนกลาด
130576051310513นางสาวปิยนุช เทียนโฉม
131576051310679นายสงกรานต์ พันธ์ผล
132576051310166นางสาวนรีรัตน์ บุญมี
133576051310687นางสาวสุชัญญา ตั้งฐิติพงศ์
134576051310240นางสาวปฐมพร รอดศิริ
135576051310190นางสาวนัฐกานต์ ประนามะโส
136576051300167นางสาวศิรินทรา เปรมปรี
137576051310547นางสาวพิลาพร กลุ่มกลาง
138576051310661นางสาวสกุลรัตน์ กล่ำเชย
139576051300217นางสาวสุภัสสร ภูจัตตุ
140576051310018นางสาวลลิตา ใจพันธ์
141576051300266นายณรงค์ฤทธิ์ ช่วยแก้ว
142576051300423นางสาวสุพรรณณี ขาวนาค
143576051300100นางสาวน้ำทิพย์ ซีจันทรา
144576051310737นางสาวอรพรรณ จีนเพ็ชร
145576051300068นางสาวธิวาพร ไผ่เขียว
146576051310927นายปิยะพงษ์ รักษาถ้อย
147576051310430นางสาวชฎาพร บรรพบุรุษ
148576051300183นายสิรภพ ปริปุรณะ
149576051310521นางสาวพรรณพร นักธรรม
150576051300209นางสาวสุชาวดี วิละพันธ์
151576051310208นางสาวนาตาชา สะเล็ม
152576051310315นางสาวอัจฉรา มิ่งงามทรัพย์
153576051300324นายยงยุทธ เชาวน์ดี
154576051300449นางสาวพิมลนาฏ แดงสะอาด
155576051310372นางสาวหทัยชนก วันเจริญ
156576051310422นางสาวสุนันธร โพธิ์อ่อน
157576051310802นางสาวมะลิวัลย์ พงษ์ษา
158576051300134นางสาวมณีรุ้ง อุดม
159576051300431นางสาวอติญา ภาณุประยูร
160576051300332นางสาวภัทรพร สุนทรชัยกิจ
161576051300290นางสาวสุธาวี ทับบุญมี
162576051310877นางสาวอารีญา อุดมลาภ
163576051310356นางสาวศศิธร แก้วโนนเฮ้า
164576051310323นางสาวแสงมณีรัตน์ อนุศรี
165576051310265นางสาวชินีนาถ บริพันธุ์
166576051300241นายวิษณุ กรกมลสรไกร
167576051310307นายสุรินทร์ เมฆศรี
168576051310448นางสาวนวลรัตน์ ยาน้ำทอง
169566051311207นางสาววลักษ์กมล ธงสันเทียะ