รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051301646นางสาวธชาชม สุพรรณ์
2585051301877นางสาวอภิญญา แซ่ลิ้ม
3586051310223นางสาวนาฏยา แม้นบุตร
4585051301844นางสาวพิมพ์ประภา ตันธานนท์
5585051300333นางสาวกฤติกา ตาดทอง
6596051310586นางสาวสุพัตรา จรจรัล
7585051301430นางสาวสิราวรรณ ธรรมเสนา
8585051301083นางสาววลิตา ทองมี
9585051301422นางสาวสริญญา เบญจบุตรา
10585051301497นางสาวภูษณิศา พันธไชย
11585051300911นางสาวเพชรรัตน์ รักษาทรัพย์
12585051301364นางสาวศิรินันท์ กลิ่นขจร
13585051300523นางสาวธิติยา เลาะลาเมาะ
14585051300978นางสาวรตนพร สมสมัย
15585051301141นางสาวศุภนิดา กุลวาทะศิลป์วงศ์
16585051300812นางสาวพิชญาภา บันนารถ
17585051301208นางสาวสุดาพรรณ เข็มทอง
18585051301356นางสาวศศิธร มุ่งเฝ้ากลาง
19585051301315นางสาววรัญญา ชูเนตร
20585051301539นางสาวอังคณา ดิษฐขำ
21596051310826นางสาวปวีณา แสนศิลป์
22596051310917นางสาวจริยา สำราญกิจเจริญ
23596051310883นางสาวอริศรา คงเจริญ
24585051301463นางสาวสุพรรษา ต้นกัลยา
25596051300207นางสาวกฤษณา รักขาว
26596051300777นางสาวสุดารัตน์ กองเงิน
27596051300819นางสาวอรณิชา อังคะสิทธิศิริ
28585051301224นางสาวสุรีพร ปัญญายืน
29596051300173นางสาวกชกร หอยสังข์
30596051310255นางสาวนัฐญา บุญยืน
31596051300330นางสาวพณิดา อนันตกาลต์
32596051310156นางสาวนันทวรรณ ไวว่อง
33596051310206นางสาวรัชวรรณ พูลสวัสดิ์
34585051301174นางสาวสุกัญญา ชันพรมมา
35585051301117นางสาวเวนิส ลังประเสริฐ
36596051310693นางสาวอาทิตยา สงเคราะห์ธรรม
37596051300066นายดุสิต วัฒนประภากร
38596051310578นางสาวสุนิสา อ่วมคุ้ม
39596051310628นางสาวสุวรรณา โสผล
40596051310149นางสาวนรีรัตน์ ฉบับตรง
41596051310172นางสาวแพรวพรรณ พงษ์เรื่อง
42585051300655นางสาวผกามาศ มหาราชเสนา
43585051301307นางสาววศินนุช โซร์ยานี
44585051300861นายพงศ์กรณ์ แสงทอง
45596051310065นางสาวกิรณา โชคชัยธนากุล
46596051310024นางสาวกนกวรรณ ทรัพยาสาร
47596051300645นางสาวอวัสดา เสมโซ๊ะ
48585051301281นางสาวอาริยา สิริพงศ์เลิศ
49585051301851นางสาวศิมิลัน อรบุตร
50586051310447นางสาวนงลักษณ์ บุญเจริญ
51585051301455นางสาวสุนิศา เอกสิทธิมงคล
52585051301638นางสาวทิพาภัส แสงแก้ว
53585051310241นางสาวพรรณพัชร สวัสดินันทน์
54585051300481นายชัยเมธ ชาติภูติเถกิง
55586051300869นางสาวเนตรชนก พุทธรักษา
56575051301316นางสาวกมลชนก วงค์อุดมอารี
57576051310604นางสาวรุ่งนภา แสงทอง
58575051300128นางสาวจริญญา เพ็งผ่าน
59575051300714นางสาวเนติมา บุญประกอบ
60585051301232นางสาวโสรยา ชนะบุญ
61585051300788นางสาวมินัญชลา พุ่มมาลี
62585051301760นางสาววัลลี วุ่นวงศ์
63565051301002นางสาวพัชรี ผ้าผิวดี
64585051301869นายหรรษธร ฉายอรุณ
65585051301802นางสาวฑิตยา วริษฐาธิคม
66585051300226นางสาวณัฐชยา กลบกลิ่น
67585051301893นางสาวอโรชา ไชยลังกา
68585051300044นางสาวกนกวรรณ เกขุนทด
69585051300010นางสาวกชวรรณ เลิศเกษรพัฒนกุล
70585051300929นางสาวเพ็ญพิชชา แซ่อ๋อง
71585051301133นางสาวศิริรัตน์ โชติถาวรกุล
72586051310025นางสาวกมลชนก ทองพาศน์
73585051300317นางสาวกนกพร มะโนเบ้า
74585051300606นางสาวปวันรัตน์ มิตรสระน้อย
75585051301612นางสาวดาราวรรณ แจ่มคล้าย
76585051301604นางสาวดาราวดี ศรีเมือง
77585051301273นางสาวอัจจิมา รอดภัย
78585051300689นางสาวพรทิพย์ รินรุด
79585051300648นางสาวปิยาภรณ์ เปียประเสริฐ
80585051301547นางสาวอัญชลีพร ทองพันธ์
81596051300793นางสาวสุวิมล รวงผึ้ง
82596051310016นางสาวกนกวรรณ เกษสาคร
83596051300124นางสาวพลอยน้ำผึ้ง บดีการ
84596051310594นางสาวสุภาพร บุญประภาร
85575051310028นางสาวกนกพร พรประสิทธิ์
86585051310332นางสาวสุพัตรา อินทนู
87585051301554นายอิทธิการ ตั้งวัฒนดิลกกุล
88585051300515นางสาวธันย์ชนก แซ่อึ้ง
89585051300630นางสาวปิยนุช แสนจักร์
90585051300986นางสาวลลิตตา ครุธบิน
91585051300994นางสาวลักษณารีย์ วิเศษศรี
92606051310021นางสาวกาญจนา ศรีบัวรัตน์
93606051300261นางสาวนันทนา ลัคนาวัฒน์
94606051300683นางสาวเสาวลักษณ์ ปานเดย์
95606051310187นางสาวสุดารัตน์ ไขกล
96606051310179นางสาวศุภลักษณ์ มีชาติ
97606051310138นางสาวปติญา ลุกโม
98606051310088นางสาวชลธิชา วรรณมาศ
99606051310062นางสาวสุภาพร ใยคง
100606051300097นางสาวธิดาภรณ์ พันธ์แก้ว
101585051300754นายภาณุพงศ์ อินธิ