รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051600443นายเพทาย จันทรสมโภชน์
2566051600104นางสาวณภัชนันท์ เรืองมีสุข
3566051600146นางสาวพรรษรัตน์ ยิ่งยวด
4566051600427นายพีรณัฐ แซ่โล้ว
5566051600526นางสาวศุภพัชรา หาญหงษ์
6566051600195นางสาวรุ่งเจริญ ศิริ
7566051600336นายณัฐกุล เนยเอี่ยม
8545051600413นางสาววรรนิภา แพงพิมพ์โล้
9556051617091นายสุพเดช ฉันทอารี
10556051617026นางสาวชนิศนันท์ ลาวัณย์ฉวี
11545051600439นางสาววราพรรณ ปะอิกูล
12555051600578นางสาวรติกร ดวงใส
13555051600529นายพรหมลิขิต ทรัพย์พรรณราย
14555051700030นางสาวจิรวรรณ กลิ่นขจร
15555051600107นางสาวณภัสชนก อ่องละออ
16555051600131นางสาวธนะพร ศักดิ์เวคิน
17555051700063นายธนพนธ์ แดงน้อย
18555051600222นายปณิธาน นาวินโชคธรรม
19555051600032นางสาวกุลธิดา ทองใบใหญ่
20555051600149นางสาวนาตยา สำราญสุข
21555051600719นางสาวอภิญญา พินิจมาลา
22555051600099นายชัยภัทร พลอยหิรัญ
23555051600016นางสาวกนกพร วัฒนลออสมบุญ
24555051700121นายสันติภาพ รัตนกฤษณานนท์
25555051600156นางสาวน้ำฝน จันดาดาล
26555051600123นางสาวณิชาภัทร อุดมสมบูรณ์
27555051600024นางสาวกมลทิพย์ ประเสริฐสกุลไชย
28555051600065นางสาวจิรารัตน์ แซ่ด่าน
29555051700022นางสาวจิรนุช ทะยุปัน
30555051700204นายกฤษณพงศ์ ประดิษฐ์วงศ์
31555051600891นายวุฒิ กลายแก้ว
32555051600164นางสาวน้ำฝน อ่อนประทิว
33555051600628นางสาววิภารัตน์ นัดทะยาย
34555051600347นายคุณานนต์ ชูสืบสาย
35555051601022นางสาวอรพรรณ ประทุมพล
36555051600933นางสาวสาวิตรี พัลวัน
37555051601097นายภิญโญ สอนดี
38555051700360นางสาวศิริฉัตร โสพัฒน์
39555051700402นางสาวสุณิชา สุริโย
40555051700436นายอดิศักดิ์ เชื้อโห้
41555051600875นางสาววิจิตรา ศิริแพทย์
42555051600412นางสาวทิพย์สุดา ทองชู
43555051600479นางสาวบุญธิดา ตรีกุล
44555051700394นางสาวสุชาดา อนุดีเก้า
45555051600818นางสาวรัตนาภรณ์ คล่องแคล่ว
46555051601071นางสาวพวงผกา นาพูล
47555051700238นางสาวจุฑามาศ อ่ำบำรุง
48555051600784นางสาวมาลี แก้วนอก
49555051700253นายชนาธิป แสงจันทร์
50555051600313นางสาวธัชกร เอี่ยมใจบุญ
51555051600362นางสาวจีน่า มหัทธนิน
52555051600420นายธนภัทร สุทธิพลสมบูรณ์
53555051601030นางสาวอาพัชสร ทองมา
54555051601162นางสาวสุดาพร เพชรบังเกิด
55555051601154นายสามารถ พุทธสถาพร
56555051601113นางสาวสาวิณี มาไพศาลสิน
57555051600453นายนัฐพล สิงห์ลาว
58555051700501นางสาวธียามาส เพ็งอุบล
59555051600826นางสาวลลิตา ฟักแฝง
60555051600404นางสาวดรุณี ชัยชูนาวี
61555051700451นางสาวจีรนันท์ น่าชม
62555051601014นายอภิสิทธิ์ กุสุมาลย์
63555051600966นายสุรัตน์ มาสวน
64555051601006นายอภิวุฒิ รุ่งเรืองศิริโชค
65555051600792นางสาวอัศม์การย์ จันทร์มณี
66555051700444นายเกียรติศักดิ์ แก้วเมือง
67555051700477นางสาวณัฐณิชา ปรัชญาพงศ์พันธุ์
68555051700493นางสาวธวัลพร เกตุจันทร์
69555051700535นางสาวศศิธร สุขุมารินทร์
70555051601220นางสาวชุติมา ศรีศุภภักดี
71555051700345นางสาวอารยา เสาวลักษณ์อักษร
72555051600305นายกิตติพงษ์ พันธ์ขาว
73555051600982นางสาวอภิชญา เต่าทอง
74555051600958นายสุรศักดิ์ ลิขิตรัตติวงศ์
75555051600867นางสาววารุณี เอื้อประดับพร
76555051600842นางสาววรรณชลี อุปฉิมพาลี
77555051601204นางสาวกนกวรรณ สุวรรณ
78555051601238นางสาวธัญญลักษณ์ เตห่าน
79555051601147นายสราวุธ สุภากาย
80555051601212นางสาวกัญณิกา น้อยอ่อน
81555051700469นางสาวชุติรัตน์ รักความซื่อ
82555051700519นางสาวรรินดา โรจน์พลาเสถียร
83555051601287นางสาวแพรพลอย อ้นใจชื่น
84555051610221นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์
85555051610080นางสาวสุทธญาณ์ อุ่นกาศ
86555051610056นางสาวใจตน ศิริศันสนียวงศ์
87555051601303นางสาวสุดารัตน์ เจียมประจบ
88555051610064นายฉัตรมงคล เลิศวรัญญา
89555051610049นางสาวจุฑาลักษณ์ พรึกรัด
90555051610114นางสาวนิจวิภา จันทร
91555051610130นางสาวปาณิสรา วณิชสุรหิรัญ
92555051610197นายสหสัณฑ์ เหมยากร
93555051610205นายสามารถ กลางบัว
94555051610239นางสาวสุภณิดา จันทร์แพทย์
95555051610023นางสาวกานดา หล้าคำ
96555051601311นายปฏิพล พุทธชูชาติ
97555051610106นายธนกร ใจยิ้ม
98555051610247นางสาวสุภาวดี สมหวัง
99555051601329นางสาวพัชรี ศรีคงเพชร
100555051601337นางสาวนิภาพร แย้มปราศัย
101545051601023นางสาวชมพูนุท ศรีสาคร
102555051600925นางสาวศิวนันท์ จันทร
103555051600297นายกฤชณรงค์ รัศมีฉาย
104555051601089นายพีรวัส นทีรุ่งรัศมี
105555051601246นายธีรพงษ์ ดีสมชื่อ
106555051601253นายปัญญพล โพธิ์แก้ว
107566051600468นายภูมินทร์ แอลโออารี
108576051600053นางสาวจุฑาทิพ ศรุตานนท์
109576051610011นางสาวดาวใจ เอกทัน
110576051600285นางสาวอมลวรรณ กล่อมจิตร
111576051600152นายพิสิษฐ์ ทองสอน
112576051600160นางสาวเพ็ญนภา ชูชุ่ม
113576051600129นางสาวฝน คำเสียง
114576051600095นางสาวณัฐวิภา สิงห์วรรณ์
115576051600186นายมนัสวีร์ กรดแก้ว
116576051600137นางสาวพรพิรุณ โตจำศิลป์
117576051600046นายจิรายุส สว่างใจ
118576051600384นายวุฒิวัฒน์ ผลภิรมย์
119576051600400นายเอกพงษ์ ภิญโญ
120576051610177นางสาวรัชนีกร สร้อยเสนา
121576051600020นางสาวธนิดา การเพียร
122576051600392นางสาวสมธิดา พงษ์นิรันด์กิติ
123576051600327นายวัชรพล คงคาสวัสดิ์
124576051600368นายดารากร สายเนตร
125576051610078นางสาวชาลิสา เจริญนาค
126576051600459นายธนากรณ์ แสงหา
127576051600343นางสาวมลิษา ต้นพงษ์พันธุ์
128576051610359นางสาวอรวสา สวามี
129555051601378นางสาวนันทิกา ใจธรรม