รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051700599นางสาวสุภาณี ประทีปจารุพัชร์
2585051700441นางสาวบุณฑริกา รัตนโยธิน
3585051600583นายสุธรรม กิตติมิ่งมงคล
4585051604346นางสาววรัญญา นาคเนื้อดี
5585051600633นางสาวมณีรัตน์ นุ่นหลักคำ
6585051700565นางสาวณัฐรุจา จิตมั่นคงธรรม
7585051700607นางสาวอิสรา พิทักษ์คณารักษ์
8585051600369นางสาวปรางค์ฤดี ตุดถีนนท์
9585051600278นางสาวศิริลักษณ์ ยะหัตตะ
10585051610038นายปริญญา เพิ่มลาภ
11585051600336นางสาวกานต์รวี ชุ่มชาติ
12606051600421นางสาวชลธิชา ทองสกุล
13606051600496นางสาวมณัชญา เอี่ยมปฐม
14606051600512นางสาววิมลมาศ โกสวัสดิ์
15606051600280นายอภิวัฒน์ บรรณคีรี
16606051600173นางสาวพรสิริ อิทธิประเสริฐ
17606051600058นางสาวกาญจนา ทองสุข
18585051700193นายพิพัฒน์ พุ่มสุข
19585051600518นางสาวสุนิสา นันตะสิน
20606051600223นายวรวิทย์ คงชาตรี
21606051600215นายรักษิต ชำนาญหมอ
22606051600348นางสาวพิชญาภา นามวงค์เนาว์
23606051600306นางสาวอรอนงค์ สายบัว
24585051600344นางสาวจิราพร พวงพุก
25585051604510นางสาวนุชลัดดา นาคมี
26585051604478นางสาวอารียา สุครีบ
27585051604445นางสาวอรอนงค์ พลายทิม
28585051600120นางสาวดวงกมล จันทร
29585051604148นางสาวธิดาวรรณ มงคลสระ
30585051600302นางสาวสนธยา ศรีวะรมย์
31596051600481นางสาวบุษยมาส ภูษณะพงษ์
32596051600580นางสาวศุภนุช มาแบน
33596051600390นายเกียรติศักดิ์ สว่างแก้ว
34596051600564นายศักดิ์สิทธิ์ สินจักร์
35585051700201นางสาวพิมพ์รัมภา ประสิทธิ์โชค
36596051600648นายโอม สิงห์ทอง
37585051604031นางสาวจิราภา ศรีนวล
38596051600408นายชนะโชติ คงทน
39596051600218นางสาววรรณิศา บุญแพ
40596051600358นายหิรัญ นาคนัทที
41596051600044นายฐิติ แก้วเรือง
42585051610160นายสิทธิภรณ์ หมื่นพรมมา
43596051600119นางสาวปารมี บุญสำลี
44585051604106นายธนิสร เลิศศรี
45585051700490นางสาวศุภลักษณ์ กุลขำ
46585051604221นางสาวแพรวนภา เป็นระยะ
47585051700037นางสาวชญาณี บุญญวินิจ
48585051700474นายภูฤทธิ์ วงษ์วิจารณ์
49585051600625นางสาวนัจนันท์ วันทอง
50585051700300นางสาวสราณีย์ สินสวัสดิ์
51585051600138นางสาวธนพร ดรุณสนธยา
52585051604437นางสาวอรยา จิเมฆ
53585051604353นางสาววิลาสินี ฟักแป้น
54585051604577นางสาวอภิญญา ลีลาเศรษฐกุล
55585051610202นายอรงณ์กร ศรีแสงเงิน
56585051610194นางสาวโสตภิญา ภาเทียนสวัสดิ์
57585051610145นางสาวนฤมล สุดาชม
58585051610111นางสาวจินดารัตน์ มณะศรี
59585051604528นางสาวแพรวนภา นิลเพชร์พลอย
60585051610178นางสาวสิราวรรณ ช่วงกลิ่น
61585051700227นางสาวภารวี หามาลา
62585051700094นายตรีทเศศ แสงแก้ว
63585051700169นางสาวเบญจวรรณ อ้นประเสริฐ
64585051700052นางสาวฐิติรัตน์ ใจบุญ
65585051700284นายสถาพร ตันกิตติวัฒน์
66585051600146นายธนวัฒน์ สุขปาน
67585051700425นางสาวชลรดา มาคงกุล
68585051700433นางสาวชุติมา เพิ่มพูล
69585051700524นางสาวสุดารัตน์ แซ่จิว
70585051610293นางสาวศณิญญา ชัยชนะ
71585051600310นางสาวสุภารัตน์ เกตุแก้ว
72585051604502นางสาวนัทธมน ถมบัตร
73585051600484นางสาวพัณณุษา จิตรตะโสภะโน
74585051604411นางสาวสุภาวดี บุญหว่าน
75575051600394นายภาณุวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์
76585051604056นายชาคริต เที่ยงธรรม
77585051700128นายธนเดช ดอกประทุม
78585051604312นายระพี แก้วมะโน
79565051700799นางสาวธารทิพย์ แซ่ตั้ง
80585051700086นางสาวณัฐกานต์ รื่นผกา
81585051604304นางสาวเยาว์เรศ ด้วงคง
82585051610285นางสาววราลี อำนวยศรี
83585051604338นางสาววทันยา สังคะโชติวงษ์
84585051700409นางสาวกาญจนา มงคลพิวัฒน์
85585051700557นางสาวณัฐมล อุดหนุน
86585051700540นางสาวกมลวรรณ จันเกลี้ยง
87585051700011นายกิติพงศ์ วงศ์ธานุวัฒน์
88585051600559นางสาวจุฑาทิพย์ ปิตตังระภา
89585051610103นางสาวเอื้อกานต์ เถระวัฒน์
90585051700045นางสาวชลิดา บูรณะ
91585051604270นางสาวมัทณีญา ดรที
92585051600088นางสาวชนาภา กนกแสงโชติ
93585051600187นางสาวนวพร หมอขวัญ
94585051600377นางสาวศุภรัตน์ วิเศษ
95585051604403นางสาวสุพิชญ์นันท์ สิริสุวรรณกูล
96585051600385นางสาวสุธิชา สร้อยโสม
97555051600859นายวรายุทธ สุขสมบุญ
98596051600440นางสาวณัฐธิดา ตรีเนตร
99596051600598นางสาวโศรยา เอี่ยมสุข
100596051600101นางสาวประภาดา เรืองขจร
101585051610137นางสาวดุษฎีภรณ์ ใจทา
102585051610152นางสาวพัชรพร ใจกล้า
103585051610244นายบุญฤทธิ์ ลีนะนิธิกุล
104585051610046นางสาวปวีณา สุขเผือก
105585051600286นางสาวศิวนาถ บุญสมบัติ
106585051600609นางสาวสุวิมล อัศวกิจวานิช
107585051600591นางสาวสุภาพร สมแวง
108606051600413นางสาวชนิตา พึ่งประยูร
109585051604098นายตรรกพล วิสุทธิ์เสรีวงศ์
110585051604171นายเนติพงษ์ โภคกนกกุล
111585051604205นางสาวพิมพ์ชนก พ่วงเดช
112585051604262นายมนต์ชัย ผาสุกสถิตพงศ์
113585051604536นายวรุตม์ ทวีวัตร
114585051616100นายวัลลภ จำเนียร
115585051616084นางสาวมะลิวรรณ นาแล
116606051600157นางสาวบุปผา จิวรสิริสวัสดิ์