รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535050600191นางสาวจันทรากานต์ ชัยวงษ์
2545050600349นางสาวจุฑามาศ คำโอ
3555050600140นางสาวเพชรพิณ พัฒนธัญญา
4555050600603นางสาวสุพรรษา คำพุ่ม
5555050600058นางสาวณิชากร คีรีรัตน์
6555050600520นางสาววรารัตน์ สุคันโธวงศ์
7555050600629นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณภารต
8555050600017นางสาวกรรวี ศิริปราโมทย์
9555050600660นายศรายุทธ ขจรไพศาลสุข
10555050600025นางสาวฉิณาลัย ไชกัญญา
11555050600116นางสาวบุษบา เทศสิงห์
12555050600298นางสาววันทกานต์ เฟื่องฟู
13555050600686นางสาววัลนิศา มณีสุวรรณ
14555050600736นายอนุรักษ์ ทัดสวน
15555050600793นางสาวอารียา อับดุลลากาซิม
16555050600264นางสาวรัตนพร บุญก่ำ
17555050600207นายจารุเดช กวินเธียรธนา
18555050600934นางสาวโสภาพรรณ ทองคำประสาท
19555050600348นางสาวจีระนันท์ มีรุ่งเรือง
20555050600447นายเนตรนภา วัฒนเบญจากุล
21555050600272นางสาวรุ่งนภา ห้วยหงษ์ทอง
22555050600199นายจตุภัทร ธนาโอฬาร
23555050600397นายณัฐพล เกรียงพัฒนศักดิ์
24555050600413นางสาวธนาภรณ์ กุชโร
25555050600280นางสาววนิดา มาตย์คำมี
26555050600892นายสมประสงค์ นวลปะโค
27555050600769นางสาวอรกมล พนมใส
28555050600363นายชยพล นวนดอกรัก
29555050600744นางสาวอมรรัตน์ หานรักษ์
30555050600728นางสาวสวรรยา เกตุหอม
31555050600702นางสาววิลาวรรณ โคมเปือย
32555050600785นางสาวอัจฉรา เอี่ยมคง
33555050600322นางสาวจิรดา จิตตะสัมพันธ์พร
34555050600488นางสาวปาลิดา สิทธิเดชาภัทร
35555050600876นายวรพจน์ วัฒนากรนิยม
36555050600801นายปิยะณัฐ แก้ววัน
37555050600314นางสาวขนิษฐา แสงสว่าง
38555050600439นายพิยุทธ ศรีเสริม
39555050600843นายมหัทธน แตงอ่อน
40555050600900นางสาวสุจิตรา สิงห์โต
41555050600819นางสาวปิยะนุช ตุ้มเพ็ชร์
42555050600835นายภาณุพงศ์ ชื่นชม
43555050600967นางสาวอัจฉรา ช่างสุวรรณ
44555050600983นายอุกฤษฏ์ แซ่เฮ้ง
45555050600975นางสาวอัจฉริยา ปัญญาประทีป
46555050600942นายอธิคม มีนยุทธ์
47555050600959นางสาวอลิสา วงค์เมฆ
48555050600306นายกษมาพันธ์ ไม้จันทร์
49555050600389นางสาวณัฐชนก อริยพงษ์โสภณ
50555050600884นางสาววิภา กันทะวงค์
51555050600991นางสาวกมลชนก ทรัพย์ธำรง
52555050601007นางสาวจิดาภา จิตธรรมพงศ์