รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585050601079นายศรัณย์ชัย กิจเกษมธนะวัฒน์
2585050600998นายภัทรดนัย พะนัน
3585050600410นายปฐมพร จิตสำราญ
4585050600857นางสาววิลาวัณย์ ทวยสง
5585050601061นางสาววราภรณ์ บุญมา
6585050601301นายพีรบูรณ์ ลิ้มสืบเผ่าพงดี
7585050601285นางสาวพิชามญชุ์ ผจงเกียรติคุณ
8585050601244นายปฏิภาณ ชูสกุลธนะชัย
9585050601038นางสาวมัสรินทร์ วงศ์ธนะสารกุล
10585050600279นางสาวจุฑาทิพย์ ตันติตระกูลไชยา
11585050600956นายอภิวัฒน์ พิสิฐมุกดา
12585050600923นางสาวสุรวิตรี ทองนาค
13585050600766นางสาวมาริสา วิจิตรเจริญเมือง
14585050600816นางสาววรรณพร เพชรมณี
15585050600360นางสาวนงลักษณ์ สุขตะโก
16585050600519นางสาวประภาพรรณ ไชยสิทธิ์พูนพงศ์
17585050600394นางสาวน้ำพลอย เอมแย้ม
18585050600477นายพงศ์ธร รัตนาวรวิเศษ
19585050600139นางสาวณัฐนิชา สอาดศรี
20585050600907นางสาวสุนันทา นราแก้ว
21575050600403นางสาวกาญจนา เหมาะเจาะ
22585050600683นางสาวอัจจิมา เขียวทอง
23585050600634นางสาวสุวิมล ตันสกุล
24585050600345นางสาวธัญญาลักษณ์ หอมแช่ม
25585050600485นางสาวพัชรพร สกุลทอง
26575050600023นางสาวปัทมา ยอดขุนเณร
27585050601152นางสาวอรยา แซ่จาง
28585050600626นางสาวสุนิตา ป้านสวาสดิ์
29585050601053นางสาววรรณพร แซ่ลี้
30585050601210นางสาวชุตินันท์ อนุรักษ์ปราการ
31585050601251นางสาวปณิธาน เกษสุคนธ์
32585050601236นางสาวณัฐสุดา ทรัพย์มีชัย
33585050601202นางสาวจุฑาพร จตุเทน
34585050600121นางสาวฐิติพร เมฆนภา
35585050600790นางสาวรุ่งทิพย์ ปานไทย
36585050600725นางสาวสุกัญญา มณีรัตน์
37585050600238นายไตรภพ ทินวงศ์เกลอ
38585050601103นางสาวสิริมา คุณากรกุลชัย
39585050601012นายมนัสนันท์ สมสุข
40585050600055นางสาวกาญจนาพร แซ่ผุง