รายชื่อผู้ที่���������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545020300756นางสาวเมษิณี นันทเกษมกาญจน์
2545020300905นางสาวอาภาภัทร นิลกำแหง
3545020300566นางสาวเดือน ทอนเกาะ
4555020300573นางสาวศุภิสรา หนูนุ้ย
5555020300607นางสาวนันคชา กล้าณรงค์
6555020300029นางสาวขนิษฐา สุขประสิทธิ์
7555020300011นางสาวกรรณิการ์ สินธุพันธ์
8555020300094นางสาวเปรมวดี รุ่งแจ้ง
9555020300144นางสาวปัญญวัฒน์ แสงสมพร
10555020300136นางสาวธนพร บุญยะคงรัตน์
11555020300177นายการติมา เกตุหอม
12555020300615นายชาญพิศุทธิ์ แซ่หน่า
13555020300623นายสัตยา แสนกล้า
14555020300656นางสาวอนุชธิดา ปัดตังทานัง
15555020300649นางสาวสุวพิชญ์ บุญจันทร์คง
16555020300185นางสาววิภาวรรณ ขิงสันเทียะ
17555020300235นายจีรพัฒน์ ทุมมา
18555020300680นายพุทธมนต์ อัครฮาด
19555020300664นางสาวอารยา มีชัย
20555020300375นางสาวจุฑามาศ ศรีพยับ
21555020300409นายทรนง จั่นนาค
22555020300417นางสาวธมลวรรณ งามกนก
23555020300854นายพลายชุมพล พาหา
24555020300862นางสาวภิรมย์ญา บุญประเสริฐ
25555020300938นางสาวอรจิรา อยู่เย็น
26555020300284นายทัตพงศ์ เทพทวี
27555020300292นายทิวา ตันติวัฒน์นิยม
28555020300326นางสาวบุษรินทร์ อรุณโน
29555020300698นางสาวภานิดา สุรวงศ์ตระกูล
30555020300755นางสาวศศินันท์ ทองมะน้อย
31555020300672นางสาวเอมอร สืบวงศ์
32555020300128นางสาวกรรณิกา สุวรรณเวียง
33555020300714นางสาวรัตนาภรณ์ หนูสิงห์
34555020300193นางสาวกฤษณา พูลนาค
35555020300904นางสาวสุกัญญา วิลัยเลิศ
36555020300243นางสาวจุฬาลักษณ์ ผ่องมณี
37555020300847นางสาวพนิดา เสาวภา
38555020300870นางสาวศิริขวัญ อยู่เอี่ยม
39555020300359นางสาวกรองทอง โพธิ์สินสมวงศ์
40555020300789นางสาวสุกัลยา สิทธิชาคำ
41555020300334นางสาวประกายมาศ พิมศักดิ์
42555020300367นางสาวคฑามาศ เพิ่มศิริกุล
43555020300722นางสาววรรณพร พิพัฒน์
44555020300227นายครองธรรม เนียมศิริ
45555020300821นางสาวอรุณโรจน์ ผจญศึก
46555020300706นางสาวมะลิวรรณ ศิขิรัมย์
47555020300276นายณัฐวุฒิ เจียมมะเริง
48555020300813นางสาวอมรรัตน์ ดวงเพ็ชร