รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การจัดการงานก่อสร้าง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525032200343นายคอลิด ปาทาน