รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549505030243นางสาวนฤมล สุนทรพิทักษ์
20147505038108นางสาวณัฐกาญจน์ เนียมประพันธ์
30148505038239นางสาวสริญญา ลุลิตานนท์