รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10147505038488นางสาวเมษมล ประคองแก้ว
2550505030621นางสาววิชุตา เทียมสุวรรณ
3550505030670นายธนากร สละเจริญ
4550505030704นางสาวญาณ์นภัส แจ้งประจำ