รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1550505030050นายสุพีร์ รุ่งศรีสวัสดิ์
2551505030124นายภูริพงศ์ นิลแช่ม
3550505030266นางสาวอุไรริษา ปัณณะกิจการ