รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050300571นายNGUYEN HOANG QUAN
2529050300589นายBRIGHTON MUSHINGAIDZWA
3529050300613นายวีรพล พูลสวัสดิ์
4551505030694นายสกล เอี่ยมกำจาย