รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549050300298นางสาวเหมือนฝัน เชิดชูศิลป์
2549050300611นางสาววิไลวรรณ จันทร์เสงี่ยม