รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1569050301161นางสาวเจลลี่ คาร์เร็น คูลลาโซกลู ซานต้า อานา
2529050300049นายทักษ์ดนัย เลาหลียานุรักษ์
3569050300924นางสาวณัฐชา พุฒิเพ็ญ
4559050300859นางสาวสุพิชฌาย์ บุญคุ้มพงศ์
5559050300800นางสาวธัญญารัตน์ หงษ์ทอง
6569050300676นางสาวอรอนงค์ ภูศรี
7569050300833นางสาวรมิดา กล้าหาญ
8569050300999นายเจษฎา ฉันทศิริพันธุ์
9569050300791นายบุษยทัพ ทาคาโนะ