รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1579050301079นางสาวเหลียว เชี่ยงยี่
2579050301160นายฮามาเอล จาเวด
3579050300899นางสาวชุติกาญจน์ พบพาน
4579050300782นางสาวมนธิรา ทับประโมง
5579050300964นางสาวอรุณี หุตะมงคล
6579050300550นายเดริค สเตฟาน โทเช่ โฟคค่า
7579050300527นางสาววรลักษณ์ นุ่มอ่อน