รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1589050300724นางสาวAGITA ZAHRA INSANI
2589050300765นางสาวXIAOJING MA
3579050301046นายWANG SHUNCHENG
4589050300633นายHUAN CHEN