รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

วิทยาลัยนานาชาติ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559050300214นางสาวธิดารัตน์ โรจน์กาญจนรักษ์