รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1523032110083นายมานัด อุสันเทียะ
2523032110117นายวสันต์ พวงมาลา