รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505034774นายสว่างพงษ์ ก่อตั้งทรัพย์
249505030756นางสาวชญานันทน์ บูรหิรัญวัจน์
350605147102นายพงษ์ศกร อังคณาสกุลเจริญ