รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1513050310079นางปิยนันท์ คะมิ
252605147157นายยอดเยี่ยม แซ่หว่อง
352605147264นางสาวลินดา ขันประมาณ