รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1513050310251นายไพรนันท์ จันทสุกระ
2515051400585นายมนตรี พูนตระกูลเกียรติ