รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536051410523นายธงชัย เทพสง่า
2536051400276นางสาวทิพย์ฤทัย เพชรวงศ์
3525051400725นายวัชชิระนาวิน ปัญญาเร็ว
4536051400813นายสุรเชษฐ์ ผลผกา