รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051400931นายอุดมศิลป์ อุดมสิน
2535051400229นายกษิดิ์เดช บินซาและ
3546051417162นายวสันต์ เทียมหยิน