รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051500275นางสาวญดา ทิพย์วรรณ์
2545051500571นายศตวรรษ คุ่ยจันทร์
3535051500879นายมานะ งามมานะ
4545051500183นายเพชร อาจไชยธร
5545051500191นายภัสรพงศ ทวีกิจถาวรเจริญ
6535051401169นายเจตริน ศิริเจริญชัยวัฒน์
7545051400848นางสาวพนิดา ทางศิริ
8535051501109นางสาวฐิติมา คีรีรัตน์
9535051401201นายอดิศักดิ์ บัวบาน
10556051417179นายรุ่งโรจน์ เปนะนาม
11556051417211นางสาวสุภาพร ศรีทัศน์
12535051500937นายสิทธิชัย บำเพ็ญกลึง
13556051411032นางสาวกัญญารัตน์ มุราษี
14556051411230นางสาววันธุรีรัตน์ บาระมี
15566051411023นางสาวจิรวดี ศรีหมอก
16566051410892นางสาวศศิธร สุวรรณไคสี