รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051400693นางสาวนงนุช ทังสฤดี
2586051400024นายกฤษดา ประสาร
3586051410320นางสาวทักษพร ดวงแสงจันทร์
4575051410422นายธนาสมิท ยมสมิต
5575051400639นางสาววริศรา อติพญากุล
6576051410198นางสาวณัฐธิดา ศรศรี
7568051410211นายเสกสิทธิ์ ทองมาก
8588051400012นายพินิจนันท์ อ่อนพานิช
9586051410015นางสาวกนกกาญจน์ ฟองเขียว
10576051419132นายซือ จื้อ หย่ม
11576051410701นางสาวณัฐวรา ก่อเกียรติเจริญ
12558051410147นางสาวศิริพร ทิมาบุตร