รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505030255นายปิยะบุตร ภูษณะพงษ์