รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549505020277นายพรพุธ เหลืองวิริยะ
250605160428นางสาวอรวรรณ สงวนสัตย์
351605167231นางสาวสกุลตรา คำนวนฤทธิ์
450605167167นางสาวกันธิชา ฉิมศิริ