รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10148505028115นายวิริยะ พัฒนประดิษฐ์
250605160311นางสาววิษารัตน์ ปะเสทะกัง
3550505020200นายพัทธนันท์ เรืองตระการ
4550505020226นายธนวัฒน์ เดชสกุล
5551505020349นายณัฐภูมิ จงวิริยะเจริญชัย
650505020383นายณัฐตชัย เนตรสว่างกุล