รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1551505020091นางสาวจุฑามาศ ฉิมชาญเวช
250505020375นายกานต์เมธา ถนอมกุลบุตร
3094750502217นายศุทธินี สอนครุฑ
4551505020356นายยัน ซู
5515051601083นายธนาธิป จิตรสุข
650305161023นางถิรญา จักรพรรดิ์