รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
152605167254นางสาวณัฐฌา พิมโสดา
2515051601521นายณัฏฐ์ เตชะผลประสิทธิ์