รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1546051617084นางสาวณัฐกานต์ ยอดมงคลฤกษ์
2556051610104นายวีรวิชญ์ ดีทองนิธิพัฒน์
3556051600352นางสาวพชรกมล เมฆสัจจะ