รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556051610062นางสาวเย็นจิตร รณเรืองฤทธิ์
2556051610286นางสาววนาพรรณ นันชัยวงค์
3545051600447นายชัยพร รอดนิกร
4556051617117นางสาวอรสา บัวไข
5535051600414นายพรเทพ ประเสริฐศรี
6566051600278นางสาวเกศินี กัณหะกาญจนะ