รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556051600568นางสาวบีลันธนา หนุนอนันต์
2576051600210นางสาววิยะดา สีกะชา
3556051600550นายณัฐกานต์ ปรางค์แก้ว
4566051600161นายพีรพัฒน์ พุ่มรัก
5565051610089นายพฤฒิภาณ แก้วนุช
6565051700039นางสาวกัญญารัตน์ ประทีปโชติ