รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การตลาด
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051600151ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินารถ ทองเรือง
2586051600300นางสาวพิมผกา ไชยสนาม
3576051600491นายประสิทธิ์ รัตนบรรเจิดกุล
4565051610055นางสาวดวงพร เต็มดวง
5586051612115นายนฤชล เหลืองเรณู
6586051612271นางสาวอิสราภรณ์ ชินนะคำ
7565051600197นางสาวนัทชา เรืองธีรอำนวย