รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539010900048นางสาวธารารัตน์ ภู่พันธ์
2539010900402นางสาวหลิน ซิ่ว ฟาง