รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559010900491นายโจเอฟ แมน พลาดาน
2569010900615นายมารุต วงศ์ศรีเพ็ง