รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505040524นายวุฒิไกร ดีมาก
249505136025นางสาวณัฐฑิตา ตั้งถาวร
349505136082นางสาวประไพรัตน์ ศิริศรีษรชัย
450605131221นางสาวปรียาดา นนทะบรรหาญ
550605137145นางสาวนรินทร ธรรมศักดิ์จินดา
650605131213นางสาวศิรินภา แซ่เหีย
751605137192นางสาววันเพ็ญ ไชยวรรณ์