รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1569050400245นางสาวณัฐธิดา เปรมจิตต์