รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1579050400384นางสาวเวธกา สมเนตร
2579050400210นางสาวธิดารัตน์ จิตตสินนวา
3579050400087นางสาวณัฐพร คำเวช
4579050400160นางสาวศมณพร มีทอง