รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515051301478นางสาวอลิสา ยินดีหา
2551505040081นางสาววิสสุตา นามศักดิ์สวัสดิ์
3515051300207นายกิตติเชษฐ์ กตัญญูอภิวิชญ์
4529050400249นางสาวชิน ยาง