รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050400249นางสาวชิน ยาง
2515051300629นายฐากูร แต่ยินดี
3515051300694นางสาวณัฐพร แซ่ลิ้ม
4525051300875นายวรรณธัช ผลาหาร