รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051300932นางสาวเมธินี ฉันทาธิโชค
2546051317321นางสาวสุวรรณี ศรีบรรจง
3546051317214นางสาวเพ็ญนิสา สุราช
4556051317247นางสาวอัฉรา ไชโยธา