รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051300031นายกฤษณะ สมหมาย
2545051300238นางสาวกุลวดี บุญมี
3545051300048นางสาวกรวิการ์ ยั่งยืน