รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565051300236นางสาวชลดา มาประจวบ
2565051301788นางสาวอารยา จันทร์ละมูล
3565051301952นางสาวอาทิตยา ภู่แพร
4565051300327นางสาวชุติกาญจน์ คุนาพงษ์กิติ
5565051300186นางสาวเจนจิรา สุดหล้า