รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051310835นางสาวพัฒชรีพร บุญถา
2565051302315นางสาวณัฐสิมา ปานประสิทธิ์
3586051310900นางสาวสุพัตรา นิ่มนวล
4586051310751นางสาวสิรภัสสร การุณรัตนกุล
5575051302173นายธเนศพล บุญเกิดสุขเจริญ